Shochu

SHIRAKANE no TSUYU

Kagoshima, Shirakane Distillery